campaignSmsNew - створення нової смс-розсилки

campaignSmsNew (string ApiKey, array int list_id, string title, string message, string senderName, bool isTransactional)

Метод створює нову смс-розсилку.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
list_id

Id списку розсилки, отриманий командою listsGetAll — для конкретного списку, або кілька значень через кому (тільки для платних користувачів).

title Назва повідомлення розсилки
message Зміст повідомлення розсилки
senderName Альфа-ім'я (ім'я відправника смс)
isTransactional Тип sms-розсилки: звичайна чи транзакційна (true / false)
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати додатковий параметр & output = json

Форма запиту:
https://api.feedgee.com/1.0/campaignSmsNew?apikey=APIKEY&list_id=LIST_IDS&title=TITLE&message=MESSAGE&senderName= SENDERNAME&isTransactional=(TRUE/FALSE)

Значення, що повертається: Дані створеної розсилки
success Значення 1 при успішному виклику методу, 0 при помилці
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з поставленою в розклад розсилкою
SmsCampaign Масив з даними розсилки
id Номер розсилки
title Назва розсилки
senderName Альфа-ім'я (ім'я відправника смс)
maillist_id Масив з номерами списків, на які відправлена ​​розсилка
int Номер списку
count_sms Кількість sms, необхідних для відправки
count_subscribers Кількість підписчиків в розсилці
message Зміст sms
status Статус розсилки
isTransactonal Транзакційна розсилка
isPublic Публічна розсилка
create Дата і час створення розсилки
schedule Запланований час відправки смс-розсилки

Приклад (XML)

<ResultOfCampaign>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<SmsCampaign>
<id>int</id>
<title>string</title>
<senderName>string</senderName>
<maillist_id>string</maillist_id>
<count_sms>string</count_sms>
<count_subscribers>string</count_subscribers>
<message>string</message>
<status>string</status>
<isTransactional>string</isTransactional>
<isPublic>string</isPublic>
<create>string</create>
</SmsCampaign>
</data>
</ResultOfSmsCampaign>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":"",
"data":
[{"id":int,
"title":"string",
"senderName":"string",
"maillist_id":[int],
"count_sms": int,
"count_subscribers":int;
"message":"string",
"status":"string",
"isTransactonal": boolean,
"isPublic": boolean,
"create":datetime,
"schedule":datetime
}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="00000000000000000000000000000000";
//Ім'я методу
$method="campaignSmsNew";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$list_id="0001";
$subject="test";
$html=urlencode("<html>test</html>");
$parameters="apikey=$api_key&list_id=$list_ids&title=$title&message=$message
&senderNames=$senderNames&isTransactional=$isTransactonal";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
//echo$result;
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
if(!empty($jsonObj->error)){
//Помилка отримання переліку підписчиків
echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error;}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
data_output($jsonObj->data);
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
//Виводимо дані з відступами
functiondata_output($obj,$level=0){
if(is_array($obj)||is_object($obj)){
if(is_object($obj)){
$obj=(array)$obj;
}
echocount($obj)>1?"<br/>n":"";
foreach($objas$key=>$value){
//itwasobject
if(!is_numeric($key)){
$prefix=str_repeat(" ",$level-1);
echo$prefix.$key.":";
}
data_output($value,$level+1);
}
}
else{
$prefix=" ";
if($obj===false)$obj='false';
echo$prefix.$obj."<br/>n";
}
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:campaignSmsNew>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:list_id>string</tem:list_id>
<tem:title>string</tem:title>
<tem:message>string</tem:message>
<tem:senderNames>string</tem:senderNames>
<tem:isTransactional>string</tem:isTransactional>
</tem:campaignSmsNew>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

campaignSmsSendNow - відправка смс-розсилки

campaignSmsSendNow (string ApiKey, int campaign_Id)

Метод відправляє створену раніше смс-розсилку.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_Id Номер розсилки, отриманий командою campaignS mcNew
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати додатковий параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/campaignSmsSendNow?apikey=API_KEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID

Значення, що повертається: Дані відправленої розсилки
success Значення 1 при успішному виклику методу, 0 при помилці
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з поставленою в розклад розсилкою
SmsCampaign Масив з даними розсилки
id Номер розсилки
title Назва розсилки
senderName Альфа-ім'я (ім'я відправника смс)
maillist_id Масив з номерами списків, на які відправлена ​​розсилка
int Номер списку
count_sms Кількість sms, необхідних для відправки
count_subscribers Кількість підписчиків в розсилці
message Зміст sms
status Статус розсилки
isTransactonal Транзакційна розсилка
isPublic Публічна розсилка
create Дата і час створення розсилки
schedule Запланований час відправки смс-розсилка

Приклад (XML)

<ResultOfSmsCampaign>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<SmsCampaign>
<id>int</id>
<title>string</title>
<senderName>string</senderName>
<maillist_id>string</maillist_id>
<count_sms>string</count_sms>
<count_subscribers>string</count_subscribers>
<message>int</message>
<status>string</status>
<isTransactional>string</isTransactional>
<isPublic>string</isPublic>
<create>string</create>
<schedule>string</schedule>
</SmsCampaign>
</data>
</ResultOfSmsCampaign>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":"",
"data":
[{"id":int,
"title":"string",
"senderName":"string",
"maillist_id":[int],
"count_sms": int,
"count_subscribers":int;
"message":"string",
"status":"string",
"isTransactonal": boolean,
"isPublic": boolean,
"create":datetime,
"schedule":datetime
}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="00000000000000000000000000000000";
//Ім'я методу
$method="campaignSmsSendNow";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="00001";
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
//echo$result;
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
if(!empty($jsonObj->error)){
//Помилка отримання переліку підписчиків
echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error;}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
data_output($jsonObj->data);
}
}else{
//Помилка з'днання з API-сервером
echo"APIaccess error" ;
}

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:campaignSmsSendNow>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
</tem:campaignSmsSendNow>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

campaignSmsSchedule - постановка в розклад, створеної раніше смс-розсилки

campaignSmsSchedule (string ApiKey, int campaign_Id, stringdate_time)

Метод дозволяє поставити в розклад створену раніше смс-розсилку.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_Id Номер розсилки, отриманий командою campaignSmsNew
date_time

Заплановані дата та час відправлення в форматі MM / DD / YYYY HH: MM: SS

За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати додатковий параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/campaignSmsSchedule?apikey=API_KEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&date_time=DATE_TIME

Значення, що повертається: Дані поставленої в розклад розсилки
success Значення 1 при успішному виклику методу, 0 при помилці
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з поставленою в розклад розсилкою
SmsCampaign Масив з даними розсилки
id Номер розсилки
title Назва розсилки
senderName Альфа-ім'я (ім'я відправника смс)
maillist_id Масив з номерами списків, на які відправлена ​​розсилка
int Номер списку
count_sms Кількість sms, необхідних для відправки
count_subscribers Кількість підписчиків в розсилці
message Зміст sms
status Статус розсилки
isTransactonal Транзакційна розсилка
isPublic Публічна розсилка
create Дата і час створення розсилки
schedule Запланований час відправки смс-розсилки

Приклад (XML)

<ResultOfSmsCampaign>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<SmsCampaign>
<id>int</id>
<title>string</title>
<senderName>string</senderName>
<maillist_id>string</maillist_id>
<count_sms>string</count_sms>
<count_subscribers>string</count_subscribers>
<message>string</message>
<status>string</status>
<isTransactional>string</isTransactional>
<isPublic>string</isPublic>
<create>string</create>
<schedule>string</schedule>
</SmsCampaign>
</data>
</ResultOfSmsCampaign>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":"",
"data":
[{"id":int,
"title":"string",
"senderName":"string",
"maillist_id":[int],
"count_sms": int,
"count_subscribers":int;
"message":"string",
"status":"string",
"isTransactonal": boolean,
"isPublic": boolean,
"create":datetime,
"schedule":datetime
}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="00000000000000000000000000000000";
//Ім'я методу
$method="campaignSmsSchedule";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$date_time=urlencode("12/12/201302:02:02");
$campaign_id="17703";
$parameters="apikey=$api_key&date_time=$date_time&campaign_id=$campaign_id";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
//echo$result;
if($result){
//Розкодуємо відповідть API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
if(!empty($jsonObj->error)){
//Помилка отримання переліку підписчиків
echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error;}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
data_output($jsonObj->data);
}
}else{
//Помилки з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
//Виводимо дані з відступами
functiondata_output($obj,$level=0){
if(is_array($obj)||is_object($obj)){
if(is_object($obj)){
$obj=(array)$obj;
}
echocount($obj)>1?"<br/>n":"";
foreach($objas$key=>$value){
//itwasobject
if(!is_numeric($key)){
$prefix=str_repeat("&nbsp;&nbsp;",$level-1);
echo$prefix.$key.":";
}
data_output($value,$level+1);
}
}
else{
$prefix="&nbsp;&nbsp;";
if($obj===false)$obj='false';
echo$prefix.$obj."<br/>n";
}
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:campaignSmsSchedule>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:date_time>string</tem:date_time>
</tem:campaignSmsSchedule>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsSmsGetResults - виведення основних показників аналітики смс-розсилки

analyticsSmsGetResults (string apikey, int campaign_id)

Метод виводить основні показники аналітики смс-розсилки.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsSmsGetResults?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з даними аналітики
analyticsSmsGetResults Масив з основними показниками розсилки
campaign_name Назва розсилки
campaign_subject Тема розсилки
sent Кількість підписчиків, яким розсилка була відправлена
delivered Кількість підписчиків, які отримали розсилку
undelivered Кількість підписчиків, які не отримали розсилку
pending Кількість підписчиків, які очікують отримання розсилки

Приклад (XML)

<ResultOfSmsAnalyticsAbuseReports>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<analyticsSmsGetResults>
<campaign_name>string</campaign_name>
<campaign_subject>string</campaign_subject>
<campaign_sentdate>string</campaign_sentdate>
<sent>int</sent>
<delivered>int</delivered>
<undelivered>int</undelivered>
<pending>int</pending>
</SmsAnalyticsAbuseReports>
</data>
</ResultOfSmsAnalyticsAbuseReports>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"warning":""
"data":
[{"campaign_name":"string",
"campaign_subject":"string",
"campaign_sentdate":"string",
"sent":"2",
"delivered":"1",
"undelivered":"1",
"pending":"0",}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsSmsGetResults";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsSmsGetResults>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
</tem:analyticsSmsGetResults>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsSmsSent - отримання списку підписчиків, яким розсилка була відправлена

analyticsSmsSent (string apikey, int campaign_id, int start, int count, string filterPhoneNumbers)

Метод виводить з аналітики смс-розсилки список підписчиків, яким розсилка відправлена​​.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
start Номер першого підписчика (за замовчуванням = 1, значення опціонально — може бути порожнім)
count Кількість повернутих записів підписчиків (за замовчуванням = 10000, не більш 10000 за один запит, значення опціонально — може бути порожнім)
filterPhoneNumbers Список телефонних номерів підписчиків (значення опціонально — може бути порожнім).
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsSmsSent?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&start=START&count=COUNT&filterPhoneNumbers=PHONE_NUMBER1,PHONE_NUMBER2

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з даними підписчиків, яким розсилка відправлена
AnalyticsSmsSent Масив з даними підписчиків, яким розсилка відправлена
phone_number Номер телефону підписчика

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsSmsSent>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsSmsSent>
<phone_number>string</phone_number>
</AnalyticsSmsSent>
</data>
</ResultOfAnalyticsSmsSent>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"code":0,
"warning":"",
"data":
[{"pnone_number":"string",}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsSmsSent";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$start="1";
$count="10";
$filterPhoneNumbers="..."
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&start=$start&count=$count&filterPhoneNumbers=$filterPhoneNumbers";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//СтворюємоGET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsSmsSent>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:start>int</tem:start>
<tem:count>int</tem:count>
<tem:filterPhoneNumbers>string</tem:filterPhoneNumbers>
</tem:analyticsSmsSent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsSmsPending - отримання списку підписчиків, які очікують доставки повідомлення

analyticsSmsPending (string apikey, int campaign_id, int start, int count, string filterPhoneNumbers)

Метод виводить з аналітики смс-розсилки список підписчиків, які очікують доставки повідомлення.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
start Номер першого підписчика (за замовчуванням = 1, значення опціонально — може бути порожнім)
count Кількість повернутих записів підписчиків (за замовчуванням = 10000, не більш 10000 за один запит, значення опціонально — може бути порожнім)
filterPhoneNumbers Список телефонних номерів підписчиків (значення опціонально — може бути порожнім).
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsSmsPending?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&start=START&count=COUNT&filterPhoneNumbers=PHONE_NUMBER1,PHONE_NUMBER2

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з даними підписчиків, які очікують доставки sms-розсилки
AnalyticsSmsPending Масив з даними підписчиків, які очікують доставки sms-розсилки
phone_number Номер телефону підписчика

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsSmsPending>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsSmsPending>
<phone_number>string</phone_number>
</AnalyticsSmsPending>
</data>
</ResultOfAnalyticsSmsPending>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"code":0,
"warning":"",
"data":
[{"pnone_number":"string",}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsSmsPending";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$start="1";
$count="10";
$filterPhoneNumbers="..."
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&start=$start&count=$count&filterPhoneNumbers=$filterPhoneNumbers";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsSmsPending>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:start>int</tem:start>
<tem:count>int</tem:count>
<tem:filterPhoneNumbers>string</tem:filterPhoneNumbers>
</tem:analyticsSmsPending>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsSmsDelivered - отримання списку підписчиків, які отримали смс-розсилку

analyticsSmsDelivered (string apikey, int campaign_id, int start, int count, string filterPhoneNumbers)

Метод виводить з аналітики розсилки список підписчиків, які отримали смс-розсилки.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
start Номер першого підписчика (за замовчуванням = 1, значення опціонально — може бути порожнім)
count Кількість повернутих записів підписчиків (за замовчуванням = 10000, не більш 10000 за один запит, значення опціонально — може бути порожнім)
filterPhoneNumbers Список телефонних номерів підписчиків (значення опціонально — може бути порожнім).
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsSmsDelivered?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&start=START&count=COUNT&filterPhoneNumbers=PHONE_NUMBER1,PHONE_NUMBER2

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з даними підписчиків, які отримали sms-розсилку
AnalyticsSmsDelivered Масив з даними підписчиків, які отримали sms-розсилку
phone_number Номер телефону підписчика

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsSmsDelivered>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsSmsDelivered>
<phone_number>string</phone_number>
</AnalyticsSmsDelivered>
</data>
</ResultOfAnalyticsSmsDelivered>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"code":0,
"warning":"",
"data":
[{"pnone_number":"string",}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsSmsDelivered";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$start="1";
$count="10";
$filterPhoneNumbers="..."
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&start=$start&count=$count&filterPhoneNumbers=$filterPhoneNumbers";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-серверу
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsSmsDelivered>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:start>int</tem:start>
<tem:count>int</tem:count>
<tem:filterPhoneNumbers>string</tem:filterPhoneNumbers>
</tem:analyticsSmsDelivered>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

analyticsSmsUndelivered - отримання списку підписчиків, які не отримали смс-розсилку

analyticsSmsUndelivered (string apikey, int campaign_id, int start, int count, string filterPhoneNumbers)

Метод виводить з аналітики смс-розсилки список піписчиків, які не отримали повідомлення розсилки.

Параметри
apikey Ключ доступу до API вашого аккаунта
campaign_id Номер розсилки
start Номер першого підписчика (за замовчуванням = 1, значення опціонально — може бути порожнім)
count Кількість повернутих записів підписчиків (за замовчуванням = 10000, не більш 10000 за один запит, значення опціонально — може бути порожнім)
filterPhoneNumbers Список телефонних номерів підписчиків (значення опціонально — може бути порожнім).
За замовчуванням результат повертається в форматі XML, для отримання результату в JSON потрібно додати опціональний параметр & output = json

Форма запиту: https://api.feedgee.com/1.0/analyticsSmsUndelivered?apikey=APIKEY&campaign_Id=CAMPAIGN_ID&start=START&count=COUNT&filterPhoneNumbers=PHONE_NUMBER1,PHONE_NUMBER2

Значення, що повертається
success Кількість успішних запитів
errors Кількість помилок при виклику методу
error Текстовий опис помилки
code Код помилки
warning Додаткові попередження, для xml не виводиться при значенні null
data Масив з даними підписчиків, які не отримали розсилку
AnalyticsSmsUndelivered Масив з даними одного підписчика і причиною недоставки
phone_number Номер телефону підписчика
reason Причина недоставки
timestamp Час реєстрації інформації про недоставку

Приклад (XML)

<ResultOfAnalyticsSmsUndelivered>
<success>int</success>
<errors>int</errors>
<error>string</error>
<code>int</code>
<warning>string</warning>
<data>
<AnalyticsSmsUndelivered>
<phone_number>string</phone_number>
<reason>string</reason>
</AnalyticsSmsUndelivered>
</data>
</ResultOfAnalyticsSmsUndelivered>

Приклад (JSON)

{
"success":1,
"errors":0,
"error":"",
"code":0,
"warning":"",
"data":
[{"pnone_number":"string",
"reason":"string",}]
}

Запит на PHP

<?
//Ваш ключ доступу до API
$api_key="";
//Ім'я методу
$method="analyticsSmsUndelivered";
echo"Method:".$method."<br>";
//параметри
$campaign_id="";
$start="1";
$count="10";
$filterPhoneNumbers="..."
$parameters="apikey=$api_key&campaign_id=$campaign_id&start=$start&count=$count&filterPhoneNumbers=$filterPhoneNumbers";
echo"Parameters:".$parameters."<br>";
//Створюємо GET-запит
$api_url="http://api.feedgee.com/1.0/$method?$parameters&output=json";
echo"Url:".$api_url."<br><hr/>";
//Робимо запит до API-серверу
$result=file_get_contents($api_url);
if($result){
//Розкодуємо відповідь API-сервера
$jsonObj=json_decode($result);
if(null===$jsonObj){
//Помилка в отриманій відповіді
echo"InvalidJSON";
}
else{
//Помилка отримання переліку підписчиків
if(!empty($jsonObj->error)){echo"Anerroroccured:".$jsonObj->error."<br/>";}
//Виводимо назву та значення
echo"Here'salistofyourdata:<br>";
foreach($jsonObj->dataas$key=>$jsons){//Thiswillsearchinthe2jsons
foreach($jsonsas$key=>$custom){
if(is_array($custom)){
echo$key.":<br/>";
foreach($customas$one){
echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;->".$one->name.":".$one->value."<br/>";
}
}else{
echo$key.":".$custom."<br/>";
}
}
}
}
}else{
//Помилка з'єднання з API-сервером
echo"APIaccesserror";
}
?>

SOAP Запит

<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:analyticsSmsUndelivered>
<tem:apikey>string</tem:apikey>
<tem:campaign_id>int</tem:campaign_id>
<tem:start>int</tem:start>
<tem:count>int</tem:count>
<tem:filterPhoneNumbers>string</tem:filterPhoneNumbers>
<tem:reason>int</tem:reason>
</tem:analyticsSmsUndelivered>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>